home about services news contact

VÍTAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE

Na týchto stránkach budeme pravidelne informovať
o všetkom čo súvisí s činnosťou bytového družstva v Bardejove.Hlásenie poruch
Pondelok - Štvrtok:
7 30 - 16 00 :             486 86 27
16 00 - 7 30 :          0908-864 363

Piatok:
30 - 13 30 :              486 86 27
od  13 30  :             0908-864 363

Sobota,Nedeľa   0908-864 363Pracovná doba
Pondelok:
 7 30 hod. - 16 00 hod. 
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------
Utorok:
30 hod. - 16 00  hod. 
nestránkový deň
-----------------------------------
Streda:30 hod. - 16 00 hod.
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------
Štvrtok:30 hod. - 16 00 hod.
nestránkový deň
-----------------------------------
Piatok:30 hod. - 13 30 hod.
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------


Stop podvodníkom

DOMOVÝ PORIADOK
Nový domový poriadok platný od 12.6.2013
Viac informácii...Domový poriadok

DOMOVÝ   PORIADOK  OSBD  BARDEJOV 

     Domový poriadok upravuje podmienky a spôsob užívania  bytových domov, bytov, nebytových priestorov vo vlastníctve alebo správe Okresného stavebného bytového družstva Bardejov /ďalej len družstvo /. Domový poriadok a jeho dodatky sú záväzné pre užívateľov bytov a nebytových priestorov, a osoby prechodne sa zdržujúce v bytovom dome.

    Užívateľom sa rozumie vlastník bytu alebo nebytového priestoru, nájomca bytu alebo nebytového priestoru, osoby ktoré žijú s vlastníkom alebo nájomcom bytu v spoločnej domácnosti, a osoby ktoré užívajú byt vo vlastníctve alebo nájme fyzickej osoby.

     Základné práva a povinnosti užívateľov bytov upravujú všeobecne platné právne predpisy:

 

    a/      Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  neskorších  právnych predpisov / ďalej Zákon /

      b/      Zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších právnych predpisov  / ďalej Občianský zákonník /

    c/       Zmluva o výkone správy a jej dodatky

     d/       Stanovy družstva

 

Čl. 1

Základné pojmy

1.          Družstvo je dobrovoľným spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, založeným za účelom   uspokojovania bytových potrieb, zabezpečovania hospodárskych a sociálnych potrieb  svojich členov a zároveň vykonáva správu bytových domov a nebytových priestorov na základe zmluvy o výkone správy /ďalej len správca /.  

   2.   Bytom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestnosti, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené k bývaniu.          

   3.   Príslušenstva k bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby boli s bytom  užívané  /napr. pivnica, komora mimo bytu /.

    4.   Nebytovým priestorom je miestnosť alebo súbor miestnosti, ktoré sú rozhodnutím  stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu, spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

    5.   Spoločné časti domu sú tie, ktoré sú nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu,strecha, chodby , obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné  terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné  konštrukcie.

   6.   Spoločné zariadenia domu sú tie, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. 


Čl. 2.

Práva a povinnosti vyplývajúce z užívania  bytu alebo nebytového priestoru, spoločných časti a zariadení

     1.   Užívateľ  bytu je povinný  riadne užívať byt, spoločné časti a zariadenia bytového domu a nezneužívať služby spojené s užívaním bytu. Je povinný dodržiavať ustanovenia tohto domového poriadku, dodržiavať zásady občianského spolunažívania, starať sa o ochranu majetku pred akýmkoľvek poškodením.

    2.   Užívateľ bytu je zodpovedný za aktivity svojich rodinných príslušníkov a návštev, prípadne podnájomníkov do tej miery, aby ich správanie nepoškodzovalo a neobmedzovalo záujmy ostatných užívateľov bytov.

    3.   Užívateľ bytu je povinný na svoje náklady  udržiavať byt a nebytové priestory v dome v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebytových   priestoroch v dome, na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, alebo príslušenstve spôsobil sám alebo osoby, ktoré jeho byt alebo nebytový priestor užívajú.  Ak sa tak nestane, má  družstvo  právo po predchádzajúcom upozornení  užívateľa, závady a poškodenia odstrániť a požadovať od užívateľa náhradu účelne vynaložených nákladov.   

    4.   Užívateľ bytu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť správcovi  poruchy a závady na  meracích zariadeniach / SV, TÚV, pomerové merače tepla a pod. /. 

    5.   Užívateľ bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi, osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám, alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu, alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte alebo nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt. Ak užívateľ bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu zodpovedá v celom rozsahu za škody vzniknuté takýmto konaním.

    6.   V záujme predchádzania násilného otvárania bytu alebo nebytového priestoru z dôvodu havárie a pod.  je užívateľ povinný v prípade  neprítomnosti dlhšej ako 3 dni nahlásiť zástupcovi vlastníkov alebo vchodovému dôverníkovi tel. kontakt, a pri  neprítomnosti v byte dlhšej ako mesiac nahlásiť správcovi tel. kontakt, a kontakt a adresu osoby, ktorá umožní vstup do bytu v zmysle bodu 5.

    7.   Užívateľ bytu alebo nebytového priestoru nesmie vykonávať stavebné opravy a rekonštrukcie bytu, nebytových priestorov, spoločných časti a zariadení bez súhlasu správcu, a to ani na vlastné náklady. Správca vydáva súhlas na úpravy a rekonštrukcie  na základe žiadosti užívateľa. V žiadosti je potrebné uviesť : adresu stavebníka, adresu bytu,technickú špecifikáciu prestavby, dodávateľa stavby, termín začatia a ukončenia stavby,podpisy preukazujúce oboznámenie užívateľov susedných bytov, dátum a podpis užívateľa. Prílohami k žiadosti sú : projekt/náčrt/ pri dispozičnej zmene zariadení, priečok, statický posudok pri zásahoch do vodorovných a zvislých konštrukcií / priečok, podláh / bytu, súhlas ostatných užívateľov bytov pri odstránení radiátora, doklad o príkone nových radiátorov pri ich výmene, projektová dokumentácia pri inštalácií /zmene/ zdroja tepla a teplej vody, plynofikácií a pod., licencia alebo certifikát dodávateľa prác pre špecifické práce ako je výmena cementoazbestových kanalizačných stupačiek, rezanie panelov /priečok/ v byte a podobne. Ak je na rekonštrukciu v byte potrebné povolenie stavebného úradu, neoddeliteľnou prílohou k žiadosti o stavebné povolenie je v tomto prípade aj súhlas správcu. 

         Rekonštrukcie v byte, ktoré si vyžadujú zásah do ústredného vykurovania domu môžu byť vykonávané len v čase mimo vykurovacieho obdobia. Vypúšťanie a napúšťanie systému ÚK môže byť realizované len pracovníkmi údržby správcu . Taktiež odplombovanie a spätné zaplombovanie meračov vody môžu vykonať len pracovníci údržby správcu.

   8.   Na stavbu a inštaláciu vonkajších televíznych a iných antén a ich zvodov je potrebný predchádzajúci súhlas správcu, ktoré ho vydá po schválení nadpolovičnou väčšinou užívateľov bytov a nebytových priestorov v dome a po splnení podmienok upravených v príslušných zákonných a technických normách. Stavebný úrad  môže nariadiť preloženie alebo úpravu antén, ktoré ohrozujú stav bytového domu, bezpečnosť okolia alebo rušia jeho vzhľad.

 

Čl. 3

Poriadok a čistota v bytovom dome

    1.   Užívateľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu v bytovom dome a jeho okolí, svojím konaním neohrozovať bezpečnosť a zdravie ostatných užívateľov. Je povinný na svoje náklady odstrániť poškodenia a znečistenia, ktoré spôsobil v bytovom dome sám alebo tí,  ktorí  s ním v byte bývajú. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na odstránenie nečistôt spôsobených  domácimi zvieratami.

    2.   Komunálny odpad je užívateľ povinný odkladať do nádob na to určených. Do zberných nádob a kontajnerov na komunálny odpad sa nesmie ukladať horúci popol, uhynuté  zvieratá, horľavý alebo výbušný odpad, odpad  ktorý by svojím zložením ohrozil osoby, ktoré  ho odvážajú alebo likvidujú , prípadne iné osoby. Odvoz tuhého odpadu po úpravách v byte si zabezpečí užívateľ bytu na vlastné náklady.

    3.   Užívateľ bytu nesmie odhadzovať odpady do kanalizačných zariadení, vyhadzovať  odpadky po chodbách, výťahoch alebo vyhadzovať z okien , balkónov a lógií. 

    4.   Užívateľ bytu nemôže odkladať svoje veci v spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a voľne v pivničných  priestoroch okrem priestorov vlastnej pivnice. Je povinný dodržiavať protipožiarne predpisy, nezasahovať do protipožiarných a bezpečnostných  zariadení a elektrických, plynových, vodovodných a teplonosných rozvodov.

    5.   V bytovom dome je zákázané manipulovať s ohňom, používať otvorený oheň, skladovať horľaviny, chemikálie alebo výbušniny. V spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je zákázané fajčiť, iným spôsobom požívať tabakové výrobky, požívať alkoholické nápoje, iné omanné a psychotropné látky.

    6.   Poriadok a čistotu v bytovom dome si obstarávajú užívatelia sami podľa dohodnutého harmonogramu, ktorý je zverejnený  na informačnej tabuli, alebo zabezpečením upratovacích služieb po odsúhlasení so správcom bytového domu.

            Rozsah prác pri upratovaní zahrňuje:

           - zametanie, umývanie schodov,  chodieb a ostatných spoločných časti a zariadení, / minimálne 1x týždenne /

           - čistenie osvetľovacích zariadení, okien v spoločných častiach a zariadeniach, dverí  do bytového domu a spoločných častí a zariadení / minimálne 2x ročne / 

           -  v zimnom období zabezpečovať vykonávanie zimnej údržby  vstupov pred bytovým  domom a  k nim priľahlých chodníkov, / zametanie, odpratávanie snehu, posypávanie pri poľadovici a pod. -  podľa potreby /

 

   7.   Balkóny a terasy je potrebné udržiavať v čistote a odstránenie nečistoty a snehu vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb a majetku. Nádoby na kvety a kvetináče umiestnené v oknách, balkónoch a lóggiach musia byť zabezpečené proti  pádu, aby nedošlo k ich uvoľneniu a ohrozeniu ostatných užívateľov domu alebo iných osôb. Pri ich zalievaní nesmie pretekajúca voda poškodzovať alebo znečisťovať bytový dom, prípadne osobný majetok ostatných užívateľov alebo iné osoby.

    8.   Prášiť koberce  rohožky, periny, metly, prachovky  a pod. z okien bytov, balkónov a lógií  je zakázané.Túto činnosť je možné vykonávať len na miestach na to určených, a znečistený priestor musí užívateľ uviesť do poriadku hneď po ukončení prášenia alebo podobnej činnosti. Je zakázané variť, grilovať, údiť a vykonávať podobné činnosti na balkóne alebo lóggií.

 

 

Čl. 4     

Pokoj v bytovom dome

   1.   Užívatelia bytov, nebytových priestorov a iné osoby zdržiavajúce sa v bytovom dome sú povinní sa správať tak, aby svojím správaním a konaním nerušili a neobťažovali susedov hlukom, / pod tento pojem spadá aj štekanie psa /  nerobili výtržnosti, nezhoršovali  podmienky riadneho užívania bytu a bytového domu ostatným užívateľom . Nie je dovolené obťažovať ostatných nadmerným hlukom z TV prijímača, rádioprijímača  inej zvukovej techniky, neprimeraným búchaním dverí, dupotaním a podobne.     

 2.   Rekonštrukcie, opravy a údržby, ktoré si vyžadujú vŕtanie, pílenie, búchanie a ďalšie hlučné zvuky sa môžu vykonávať od 8.00 hod.  do 18.00 hod. v pracovných dňoch, a od 9.00 hod do 16.00 hod v sobotu.  V čase od 22.00 hod do 7.00 hod je užívateľ povinný dodržiavať nočný pokoj. V tomto čase nie je dovolené vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala  nadmerný hluk. Nie je dovolené hrať na hudobné nástroje spievať, hlučne sa zabávať, používať vysávače, práčky, vŕtačky alebo podobné prístroje, vykonávať inú činnosť, ktorá spôsobuje hluk. Rozhlasové, televízne a iné prijímače je v tomto čase potrebné stíšiť na primeranú izbovú počuteľnosť.

    3.    Ak užívateľ / len vlastník nie nájomca  / bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckého práva ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastnického práva tým, že  hrubo poškodzuje byt, nebytový priestor, spoločné časti a zariadenia domu, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných užívateľov bytov, ohrozuje bezpečnosť  alebo porušuje dobré mravy v dome, neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru. Ak užívateľ / len nájomca nie vlastník / sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome môže prenajímateľ alebo správca  v zmysle zákona riešiť užívanie bytu.

 

Čl. 5

Chov psov, mačiek a iných zvierat        

   1.   Chovať alebo mať v držbe psov, mačky a iné zvieratá je dovolené, len pokiaľ tieto zvieratá a ich chov nespôsobujú hygienické alebo zdravotné závady a škody, neohrozujú čistotu a bezpečnosť v dome, na verejných priestranstvách a neobťažujú ostatných užívateľov bytov a nebytových priestorov. Chovať psov v byte je dovolené len s písomným súhlasom užívateľov celého vchodu, ak je to bytový dom s viacerými vchodmi, potom je potrebný  aj súhlas užívateľov vchodu susediaceho s bytom chovateľa, a po súhlase správcu bytového domu. Psa ani iné zvieratá nie je dovolené chovať v spoločných priestoroch a zariadeniach,pivnici, na balkóne, lógií a podobne.

         V bytovom dome je zakázané chovať úžitkové zvieratá.

   2.   Súhlas na chov psa nie je potrebný, ak sa tento chová pre účely sprevádzania a ochrany nevidiacich, prípadne iných invalidných osôb.

    3.   Každý užívateľ bytu, ktorý má v držbe zviera je povinný oboznámiť sa s platným  všeobecne záväzným nariadením mesta alebo príslušného obecného úradu, ktoré upravuje  záväzné podmienky pre chov a držbu psov, mačiek a iných zvierat. 

 

 

Čl. 6        

Užívanie spoločných častí a zariadení bytového domu

 1.   Spoločné časti, spoločné zariadenia bytového domu sa užívajú zásadne na účely, na ktoré boli určené. Využívanie spoločných zariadení / práčovne, mangľovne, sušiarne, kočíkárne a podobne / v jednotlivých vchodoch sa riadi rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny všetkých  užívateľov bytov a nebytových priestorov v dome. Bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny  užívateľov bytov a nebytových priestorov v dome a správcu je zakázané zriaďovať  v priestoroch domu dielne, rôzne prevádzky, sklady s horľavinami.

    2.   Hlavné uzávery vody, plynu, elektriny, kúrenia, kanalizačných a čistiacich otvorov a iných podobných zariadení musia byť označené viditeľnými orientačnými nápismi a trvalo prístupné pre uplatnenie požiarno-bezpečnostných zásahov a likvidáciu havarijných stavov. Kľuče od uzamknutých priestorov, v ktorých sú domové potrubné uzávery, musia byť uložené na dostupnom mieste alebo u osoby, ktorú družstvo na tento účel eviduje. Platí to aj v prípade pivníc, ktoré sa užívajú ako súčasť bytu, pokiaľ sa v nich nachádzajú hlavné  uzávery technických rozvodov.

    3.   Zakázaný je vstup do výťahových šácht, do strojovne výťahu a na strechu bytového domu s výnimkou predsedu čl. samosprávy a  zástupcu vlastníkov bytov. Životu nebezpečné je vstupovanie na vrchnú vonkajšiu časť výťahovej kabíny a užívatelia bytov a nebytových priestorov v dome sú na túto skutočnosť povinní upozorniť najmä nedospelých členov rodiny. Pri písomnom oznámení o odstavení výťahového zariadenia z technických príčin je užívateľ povinný tento oznam rešpektovať a nevstupovať do výťahového zariadenia.

  

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

    1.   Domový poriadok musí byť vyvesený na takom mieste v bytovom dome, ktoré je prístupné všetkým užívateľom bytov a nebytových priestorov domu.

    2.  Tento domový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov bytov a nebytových priestorov, nadobúda účinnosť a platnosť dňom schválenia a ruší doterajší domový poriadok.

    3.  Domový poriadok bol schválený na rokovaní ZD  OSBD Bardejov dňa 12.6.2013

        / uzn. č. B/06/2013/10  /.

 

 

JUDr. Lenárt Ján

predseda predstavenstva OSBD Bardejov


Juričová Viera

podpredsedníčka predstavenstva OSBD Bardejov OSBD Bardejov
Ťačevska 1660, 085 01 Bardejov
tel: 054-4868621
Domov | Fond opráv | Služby | Info | Kontakt