home about services news contact

V TAJTE NA NA EJ STR NKE

Na t chto str nkach budeme pravidelne informova
o v etkom o s vis s innos ou bytov ho dru stva v Bardejove.Hlásenie poruch
Pondelok - Štvrtok:
7 30 - 13 00 :         054-486 86 27
13 00 - 7 30 :          0908-864 363

Piatok:
30 - 13 00 :          054-486 86 27
od  13 00  :             0908-864 363

Sobota,Nedeľa   0908-864 363Pracovná doba
Pondelok:
 7 30 hod. - 16 00 hod. 
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------
Utorok:
30 hod. - 16 00  hod. 
nestránkový deň
-----------------------------------
Streda:30 hod. - 16 00 hod.
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------
Štvrtok:30 hod. - 16 00 hod.
nestránkový deň
-----------------------------------
Piatok:30 hod. - 13 30 hod.
Úradné hod: 7 30 – 13 00
Obed.prestávka:1130-1200
-----------------------------------


Stop podvodníkom

DOMOVÝ PORIADOK
Nový domový poriadok platný od 12.6.2013
Viac informácii...Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov

Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov pre občanov mesta BardejovViac informácii...

Výzva na preventívnu deratizáciu na území mesta Bardejov- jar 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove  nariadil opatrením zabezpečiť celoplošnú jarnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Bardejov v termíne od 17.04.2023 do 31.05. 2023 pre  Mesto Bardejov,

fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území mesta Bardejov  za účelom predchádzaniu vzniku a šíreniu  prenosných ochorení.

Touto výzvou je uložená povinnosť zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VIAC NA STRÁNKE MESTA


Výzva k ostražitosti

Vážení vlastníci, nájomcovia bytov.

Správca OSBD Bardejov Vás týmto žiada o maximálnu pozornosť , ohľaduplnosť, všímavosť  pri spoločnom bývaní v panelových domoch.

Tragická udalosť výbuchu ... 

Viac informácii...

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Dňa 13. septembra  2018 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorý s účinnosťou od  1.11.2018 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  
Novela bola uverejnená v Zbierke zákonov dňa 11.10.2018 pod číslom 283/2018 Z. z. 

Viac informácii...

OZNAM

V zmysle Zákona NR SR č. 394/2012 z.z. o obmedzení platieb v hotovosti na základe zmluvného právneho vzťahu

 VÁM OZNAMUJEME, ŽE HOTOVOSTNÉ PLATBY

  UŽ NIE JE MOŽNÉ PRIJÍMAŤ DO POKLADNE OSBD.

V súvislosti s týmto obmedzením Vás žiadame o realizáciu platieb bezhotovostným spôsobom, alebo priamym vkladom na bankový účet OSBD


v Slovenskej sporiteľni č. účtu:

0450050945 / 0900

vo forme IBAN:

SK30 0900 0000 0004 5005 0945

 K platbe je nutné uviesť Váš   variabilný symbol   z dôvodu správneho priradenia platby.

 Variabilný symbol    máte uvedený na predpise mesačných zálohových platieb vľavo hore.

 Ďakujeme za pochopenie                                            JUDr. Ján Lenárt

predseda predstavenstva

                                                        OSBD Bardejov


Uznesenie predstavensta OSBD Bardejov

Predstavenstvo OSBD ukladá povinnosť nájomcom a vlastníkom bytov udržiavať technický stav a zariadenie bytu tak, aby nedošlo k nepredvídaným škodám na majetku bytu nájomcu, resp. vlastníka, na majetku ostatných bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome a iných častiach bytového domu. V prípade, že k nepredvídanej škode dôjde, nájomca, resp. vlastník bytu zodpovedá a hradí všetky vzniknuté nepredvídané škody a náklady spojené so vzniknutou škodou bytov a bytového domu.

Byt, ktorý je v užívaní nájomcu, resp. vlastníka by mal byť chránený aj poistnou zmluvou prislúchajúcou k predmetnému bytu nájomcu, resp. vlastníka.

Upozornenie na podomových predajcov

POZOR!!!
   V poslednom čase sa množia prípady pohybu podozrivých osôb, ktorí sa predstavujú ako zástupcovia poverení OSBD na rôzné činnosti. Najčastejtejšie je to ponuka zmeny dodávateľa plynu alebo el.energie, rôzny podomoví predajcovia, alebo dokonca odpočtári elektriny,vody alebo plynu.  Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby v žiadnom prípade takýmto osobam nič neplatili a aby ich nepúšťali do bytu. Odpočtári OSBD  robia odpočty v polroku (iba tepla voda) a na konci roka a ste o nich vopred informovaní . Odpočtári sú riadne označení a majú poverenie na vykonávanie odpočtov. Ich totožnosť je možné overiť aj na tel.čísle OSBD 4868625. 

OSBD Bardejov
a evska 1660, 085 01 Bardejov
tel: 054-4868621
Domov | Fond opr v | Slu by | Info | Kontakt